ДОСТАВКА

1. (1) Доставката се извършва от търговеца лично или чрез куриерски фирми в следните срокове:

а) доставка в рамките на Варна – не по-късно от 18 часа на работния ден, следващ този, в който търговецът е приел поръчката

б) доставка в останалата част от България – не по-късно от два работни дни след деня, в който търговецът е приел поръчката

(3) В случай че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като търговецът уведомява клиента на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че клиентът не получи стоката и в срока по предходното изречение, търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума, намалена с извършените от търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

б) в случай че клиентът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.

2. (1) Клиентът има право да откаже да получи доставената стока само в следните хипотези:

– пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

– стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение;

– стоката е доставена не по вина на клиента след изтичане на сроковете по р.V, т.1 (1).

(2) Клиентът уведомява търговеца за отказа да получи доставената стока най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.