Общи условия за ползване на електронен магазин DopestBox.com

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Тези общи условия регламентират реда, по който електронен магазин нa уеб адрес dopestbox.com приема поръчки и осъществява доставки на аксесоари.
  2. По смисъла на настоящите Общи условия:
  • електронен магазин означава уебсайт на уеб адрес dopestbox.com.
  • «търговец» означава „Future Vision Development“- ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 2039154.
  • «стока» означава аксесоар, произведено от различни производители.

3. «клиент» означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия и е навършило 18 години (за клиентите-физически лица). Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години. При съмнение относно пълнолетието на клиента-физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това.

4. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт dopestbox.com се счита, че клиентът, както и всеки посетител на уебсайта, е съгласен с настоящите Общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите Общи условия, клиентът няма право да прави поръчки от електронния магазин.

5. Настоящите Общи условия влизат в сила от 03.06.2019 г. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

II. ПОРЪЧКА

1. Поръчката на стоки от електронния магазин е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.

2. (1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното й изпълнение:

– за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;

– за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и e-mail.

Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от страна на търговеца само са нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.

(2) Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите Общи условия с натискането на съответния бутон.

(3) Поръчката се счита за завършена с натискането на бутон „Потвърди“.

3. След въвеждането на поръчката, клиентът получава e-mail, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.

III. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. (1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на клиента, със съдържание: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, транспортни разходи за доставката, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.

2. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

а) при недостатъчна наличност на поръчаната стока;

б) в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(2) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.

(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от изтичането на срока по т.1 (2) по-горе.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Цената за доставката се посочва отделно от цената на стоката.

2. Потребителят може да извърши плащане на закупените от него стоки по някой от следните начини:

а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;

б) заплащане чрез системата на PayPal. Клиентът с извършване на плащането чрез системата PayPal заявява съгласието си за авансово плащане на стоките.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. (1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.